Zarządzenie nr. 8/2020 Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu

Zarządzenie nr. 8/2020
Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu
z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Medycznej Szkole Policealnej
w Przasnyszu w czasie epidemii COVID – 19

 

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020 poz. 1960),

zarządzam, co następuje:

 

§1

Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu wprowadza tryb kształcenia na odległość we wszystkich funkcjonujących oddziałach z wyłączeniem klasy programowo najwyższej.

 

§2

  1. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywać się będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz innych narzędzi telekomunikacyjnych.
  2. Zajęcia teoretyczne prowadzone systemem zdalnym należy realizować w ramach lekcji trwających 30 minut, poprzedzonych przerwą co najmniej 5 – minutową.
  3. Zajęcia praktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft Teams i innych narzędzi telekomunikacyjnych. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu należy realizować w ramach zajęć trwających 45 minut, poprzedzonych przerwą
    co najmniej 5 – minutową.
  4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w formie zdalnej za pośrednictwem kanałów telekomunikacyjnych, w tym platformy Microsoft Teams nie powinien nakładać na słuchaczy obowiązku uwidocznienia swojego wizerunku tj. włączenia kamery.

 

 

§3

  1. Zajęcia praktyczne w klasach programowo najwyższych, których słuchacze przygotowują się do przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2021 (tj. Asystent osoby niepełnosprawnej semestr II) mogą odbywać się stacjonarnie w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
  2. Zajęcia teoretyczne w klasach programowo najwyższych należy organizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§4

Wszystkie zajęcia prowadzone w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu realizowane będą z zastosowaniem pełnego rygoru sanitarnego określonego Zarządzeniem nr. 1
p.o. Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej z dnia 1 września 2020r.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem 10 listopada 2020r. i obowiązuje
do 29 listopada 2020r.

 

§6

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Szkoły.

 

 

Zenon Szczepankowski

p.o. Dyrektora
Medycznej Szkoły Policealnej
w Przasnyszu