Deklaracja dostępności

Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://www.medykprzasnysz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-15.

Data sporządzenia Deklaracji oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Burczyński, e-mail: sekretariat@zmsp-przasnysz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (29) 75 63 051. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronach brak narzędzi kontaktowych np. formularzy, wideotłumacza języka migowego. Nie spełniona jest też dostępność w zakresie multimediów. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, nie posiadają audiodeskrypcji. Nie wszystkie elementy nietekstowe posiadają tekst alternatywny. Zdjęcia udostępnione w ramach galerii nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona BIP posiada ułatwienia w postaci przełącznika dla podwyższonego kontrastu(czarne tło, białe litery, możliwość powiększenia wielkości liter, mapę strony. Nie wszystkie pliki zamieszczone w serwisach www są dostępne cyfrowo. Niektóre zamieszczone informacje są udostępniane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji w BIP.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Medyczna Szkoła Policealna, ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz.

Do budynku prowadzą 3. wejścia: wejście główne od ulicy Szpitalnej, dodatkowe od  parkingu lub przez halę sportową.

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach, dodatkowo od strony parkingu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku  głównym od strony parkingu oraz przy hali sportowej znajduje się winda.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrze. Dostępne są windy dla niepełnosprawnych w obu skrzydłach szkoły.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku przy hali sportowej oraz na 2. piętrze budynku głównego (internat).

Przed budynkiem znajdują się 2. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.