Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny dla Słuchaczy

Pragniemy poinformować, iż Administratorem danych osobowych jest  Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Szpitalna 10, 06 – 300 Przasnysz lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@zmsp-przasnysz.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  ul. Szpitalna 10, 06 – 300 Przasnysz lub drogą e-mailową pod adresem: aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ;

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e) w celu rekrutacyjno- edukacyjnym.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia i rozpoczęcia nauki w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu i wynika z realizacji zadań edukacyjnych przez placówkę. Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowił przeszkodę do realizacji statutowych zadań  dydaktyczno – wychowawczych. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej zadania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, tj. dokumenty składane w procesie rekrutacji- 5 lat, księgi uczniów- 25 lat, arkusze ocen- 50 lat, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po ustaniu zadania, do czasu wycofania tej zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.