OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Czas trwania nauki – 2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny wieczorowo (3 dni w tygodniu) 

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I POSTAWY WŁAŚCIWE DLA ZAWODU

Cechy psychofizyczne:

 • zrównoważone reakcje emocjonalne,
 • zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem,
 • zdolność tolerancji,
 • wrażliwość uczuciowa,
 • wrażliwość estetyczna,
 • uzdolnienia artystyczne i manualne,
 • zamiłowanie do pracy z dzieckiem,
 • spostrzegawczość,
 • zrównoważenie, wytrwałość, cierpliwość.

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • wzrok – ślepota, znaczne osłabienie wzroku, jaskra, krótkowzroczność postępująca, daltonizm,
 • słuch – głuchota, niedosłyszenie,
 • aparat mowy – bezgłos, trwałe wady artykulacyjne (seplenienie, mowa nosowa), jąkanie,
 • skóra – wszelkie skłonności do uczuleń, trwałe zmiany chorobowe,
 • układ kostno-stawowy – skrzywienie kręgosłupa II i III stopnia, płaskostopie II i III stopnia, szpotawość stóp, zwichnięcie stawów biodrowych, wady rąk,
 • układ nerwowy – zaburzenia równowagi, epilepsja, drgawki, omdlenia, zawroty głowy, niedowłady, zaburzenia psychiczne, psychopatie, charakteropatie, trwałe nałogi z objawami somatopsychicznymi,
 • sprawność manualna – ułomność, zniekształcenie szczególnie rąk, kalectwo,
 • pozostałe układy – ciężkie wady i uszkodzenia,
 • inne – nosicielstwo zarazków chorób jelitowych.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

Z procesu pracy wynikają bloki programowe:

 • Wychowanie dziecka, którego celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej: rozwoju i wychowania dziecka, ukształtowanie umiejętności z zakresu stymulowania i kierowania rozwojem dziecka, metodyki pracy z małym dzieckiem prawidłowo rozwiniętym oraz z zaburzeniami i odchyleniami od normy rozwojowej.
 • Pielęgnowanie dziecka, którego celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej opieki nad dziećmi oraz ukształtowanie umiejętności pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i rekonwalescenta w żłobku i domu małego dziecka.
 • Wychowanie techniczne i artystyczne. Celem tego bloku jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które będą wykorzystywali zarówno w bezpośredniej pracy z dziećmi, jak i w pracach przygotowawczych (przygotowanie pomocy dydaktycznych np. lalek do teatrzyku) oraz przy dekoracji i urządzaniu sal zabaw dziecka i pomieszczeń żłobka, domu małego dziecka. W bloku tym słuchacze zdobywają również wiedzę muzyczną i umiejętności wykorzystania w pracy z dzieckiem muzyki, piosenki, instrumentu.
 • Promowanie zdrowia. Celem tego bloku jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą promowania zdrowia oraz ukształtowanie umiejętności promowania zdrowia i pedagogizacji rodziców.

 

Celem nauczania wychowującego w szkole policealnej kształcącej opiekunki dziecięce jest:

 • dostarczenie pełnej, nowoczesnej i rzetelnej wiedzy niezbędnej do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz z zakresu zastosowania różnych metod i technik pracy z małymi dziećmi,
 • dostarczenie rzetelnej i nowoczesnej wiedzy humanistycznej niezbędnej do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju i przewlekle chorym,
 • ukształtowanie niezbędnych w zawodzie cech osobowościowych i postaw,
 • ugruntowanie zasad etyki zawodowej,
 • ukształtowanie postaw twórczych, kultury osobistej, poczucia estetyki, poszanowania człowieka i pracy.

Podstawowym zadaniem opiekunki dziecięcej jest wszechstronne wychowanie dziecka, zadanie te określają podstawowe miejsca pracy. Zalicza się do nich głównie:

 • żłobki,
 • domy małego dziecka.

Poza tym, opiekunki dziecięce znajdują zatrudnienie:

 • w rodzinnych domach dziecka,
 • w sanatoriach,
 • w oddziałach szpitalnych,
 • w przedszkolach (pierwsza grupa wiekowa),
 • u osób prywatnych w kraju i zagranicą.

Treści kształcenia służą ukształtowaniu umiejętności manualnych (jak wykonać zadanie), jak i intelektualnych (rozumieć, oceniać, wyciągać wnioski). Zmieniająca się w kraju sytuacja społeczna, położenie dużego nacisku na wychowanie młodego pokolenia, zmuszają do wykształcenia pracowników zdolnych do podjęcia zadań w nowej rzeczywistości.

Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • Podstawy prawa i działalności gospodarczej,
 • Język obcy zawodowy,
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,
 • Propedeutyka zdrowia,
 • Anatomia i fizjologia człowieka,
 • Język migowy,
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka,
 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka,
 • Teoria wychowania muzycznego,
 • Teoria wychowania artystycznego,
 • Pracownia pielęgnacji dziecka,
 • Pracownia wychowania dziecka,
 • Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę,
 • Wychowanie artystyczne dziecka,
 • Opieka nad dzieckiem,
 • Podstawy przedsiębiorczości (dla uczniów, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć).